นางหงษา ปักสังคะเนย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนครพนมได้มอบหมายให้คณะครูกศน.และบุคลากร กลุ่มโซนลีลาวดี จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตร การทำผ้ามัดย้อม ณ กศน.ตำบลขามเฒ่า กศน.อำเภอเมืองนครพนม ในวันที่ 2 กันยายน 2564