นางหงษา ปักสังคะเนย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนครพนมได้มอบหมายให้คณะครูอาสาสมัครฯ ออกนิเทศ ติดตามการทำงาน กศน.ตำบลในเขตอำเภอเมืองนครพนม ณ กศน.อำเภอเมืองนครพนม

ในวันที่ 15 มีนาคม 2564