กศน.อำเภอเมืองนครพนมได้ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2/25562 ณ ห้องประชุมหาดทรายทอง

โดยจัดเป็นกลุ่มปรับพื้นฐานและแนะแนวการเรียนการสอน ในระดับชั้น ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้อนปลาย

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562