ปรัชญา
          มีความรู้ คู่คุณธรรม สู่ความพอเพียง
 
วิสัยทัศน์สถานศึกษา
          เป็นสถานศึกษาชั้นนำด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภายใต้หลักปรัชญาของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
อัตลักษณ์สถานศึกษา 
                        มีคุณธรรมบนความพอเพียง
 
 เอกลักษณ์สถานศึกษา
                        สถานศึกษาแห่งความพอเพียง
 
 พันธกิจสถานศึกษา
          ๑.จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          ๒.จัดการศึกษาต่อเนื่อง
                   -การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
                   -การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
                   -การศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                   -ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
          ๓.จัดการศึกษาตามอัธยาศัย
          ๔.สร้างและพัฒนาเครือข่ายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
          ๕.พัฒนาขีดสมรรถนะด้ารการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ