เอกสาร/หลักฐานการสมัครเรียน กศน.เรียนฟรี

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียนการศึกษานอกโรงเรียน

1. มีสัญชาติไทย หรือ มีคุณสมบัติ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐาน วัน เดือน ปีเกิด ในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2535 หรือ เป็นบุคคที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย
2. พ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ หรืออายุ 16 ปี ขึ้นไป (นักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับนั้น สามารถเรียน กศน.ได้ แต่ต้องมีหนังสือส่งตัวจากเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอนให้มีระยะเวลาเท่ากับเด็กวัยเดียวกัน และต้องเรียนครบจำนวนหน่วยกิต ตามโครงสร้างหลักสูตรของ กศน.)
3. ไม่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในระบบโรงเรียน หรือนอกระบบโรงเรียน

หลักฐานการสมัคร
1.วุฒิการศึกษาเดิม (ตัวจริง)
2.สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 4 ฉบับ
3.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน 2 ฉบับ
4.สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 2 ฉบับ
5.รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 4 ใบ
6.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล / ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
7.สำเนาบัตรประชาชนของพ่อ จำนวน 2 ฉบับ
8.สำเนาทะเบียนบ้านของพ่อ จำนวน 2 ฉบับ
9.สำเนาบัตรประชาชนของแม่ จำนวน 2 ฉบับ
10.สำเนาทะเบียนบ้านของแม่ จำนวน 2 ฉบับ
11. สถานที่รับสมัครและลงทะเบียน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครพนม